โรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

การศึกษา ๒๕๓๔ สภาตำบลหัวหินร่วมกับโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ได้จัดตั้งโรงเรียนสาขา ณ ที่ดินสาธารณประโยชน์ของ บ้านหนองโน – บ้านโคกล่าม – บ้านห้วยมะทอ มีพื้นที่ ๓๖ ไร่ ๓ งาน ๒๙ ตารางวา ตั้งอยู่บ้านหนองโน เลขที่ ๑๗๑ หมู่ ๗ ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยมี พันจ่าเอกอรรถ เทียบปัด และนายศักดิ์ดา แก่นจันทร์ ร่วมดำเนินการ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนรัฐบาล ชื่อ “โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย” และกรมสามัญศึกษาแต่งตั้ง พันจ่าเอกอรรถ เทียบปัด เป็นครูใหญ่

โรงเรียนได้พัฒนาด้านการเรียนการสอน และด้านอาคารสถานที่ มีศักยภาพจนได้รับอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๐ เป็นต้นมา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

โครงสร้างภายในองค์กร