วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานของความเป็นไทย

อัตลักษณ์

“ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ”

เอกลักษณ์

“ ยิ้มไหว้ แต่งกายดี ”

พันธกิจ

 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 3. พัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
 4. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล สนับสนุนการให้ความรู้และให้บริการชุมชน
 5. ส่งเสริมอัตลักษณ์นักเรียนและเอกลักษณ์ของโรงเรียน
 6. พัฒนาระบบการบริหารอย่างมีคุณภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์

เป้าประสงค์

 1. นักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รักความเป็นไทยใช้ชีวิตแบบพอเพียง
 3. บุคลกรมีความรู้ความสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. โรงเรียนมีสังคมแห่งการเรียนรู้มีมาตรฐานและพร้อมให้บริการชุมชน
 5. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์และฉลาดใช้ไอซีที (ICT)
 6. โรงเรียนบริหารด้วยระบบคุณภาพ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์