ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายรัฐดินันท์  ศิลาจันทร์

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ         

วัน เดือน ปีเกิด   ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๑๓

ที่อยู่ปัจจุบัน     ๙๖ หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี        ครุศาสตร์บัณบิต (ค.บ.) สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์ วิชาโท วิทยาศาสตร์

วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

ปริญญาโท        การศึกษามหาบัณบิต (กศ.ม) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เริ่มรับราชการ    เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๖

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง    ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย

ข้อมูลติดต่อ       โทรศัพท์   ๐๘๓-๓๔๒๘๑๖๕